Všeobecné informácie:

Názov občianskeho združenia: INTEGRA — Centrum prevencie v oblasti siekt
Sídlo: Banská Bystrica, 974 04
IČO: 37817001
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 1.9.2000

I. Hlavný cieľ a zameranie občianskeho združenia INTEGRA

Občianske združenie je mimovládne, nezávislé a dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb s plnou právnou subjektivitou. Cieľom občianskeho združenia je venovať pozornosť sociálno-patologickým javom v spoločnosti a prevencii vzniku rôznych závislostí u detí, mládeže aj dospelých na základe poznatkov psychologických, pedagogických, medicínskych, právnych a sociologických vied. Prednostne sa zameriava na komplexnú primárnu, sekundárnu a terciálnu prevenciu v oblasti zhubných kultov a siekt a pôsobenia psychickej manipulácie. Svoje ciele v tejto sfére dosahuje poskytovaním informácií, poradenstva, pomoci a ochrany pred psychickou manipuláciou a pôsobením zhubných kultov a siekt.

II. Hlavné činnosti

 1. osvetová činnosť prospešná pre širokú verejnosť v oblasti primárnej prevencie sociopatogénnych javov a vzniku závislostí;
 2. poskytovanie informácií a poradenstva pri riešení problémov detí, mládeže aj dospelých v oblasti zhubných kultov a siekt uplatňovaním psychologických, poradenských, pedagogických, a resocializačných metód;
 3. publikačná a vydavateľská činnosť zameraná na osvetu a informovanie verejnosti o činnosti siekt;
 4. vzdelávacie, tréningové a školiace aktivity pre odborníkov aj širokú verejnosť - organizovanie besied, seminárov, prednášok, konferencií;
 5. psychologické a sociologické prieskumné a výskumné projekty mapujúce aktuálne problémy spoločnosti v oblasti sociopatogénnych javov a pôsobenia zhubných kultov a siekt ako aj s tým súvisiacou problematikou;
 6. získavanie aktuálnych informácií a systematické budovanie databanky informácií zameranej na cieľ činnosti;
 7. riešenie aktuálnych problémov súvisiacich s cieľom činnosti dosahovať spoluprácou so štátnymi aj mimovládnymi organizáciami a inštitúciami;
 8. poskytnutie zmysluplnej náhrady pred ohrozením rôznymi závislosťami ako najefektívnejší spôsob prevencie organizovaním vzdelávacích, športových, rekreačných a kultúrno-výchovných aktivít pre deti, mládež a dospelých;
 9. možnosť zriadiť linku dôvery a pomoci, ktorá bude súvisieť s cieľom činnosti.

III. Aktivity realizované v rokoch 2001 - 2002

1. Projekt podporený komunitnou nadáciou Zdravé mesto Banská Bystrica (marec 2001 - marec 2002): Klub peer aktivistov primárnej prevencie Základnou aktivitou tohoto projektu je v spolupráci s dobrovoľníkmi - študentami UMB príbuzných humanitných odborov - vybudovanie informačnej databázy o činnosti zhubných kultov a siekt a psychickej manipulácii.
2. Projekt podporený Nadáciou pre podporu občianskych aktivít v programe PHARE - Rozvoj občianskej spoločnosti (október 2001 - október 2002):
Poradenské a informačné centrum prevencie pred vznikom psychickej závislosti na zhubných kultoch a sektách so špecializovanou telefonickou linkou dôvery.

V rámci uvádzaných projektov poskytujeme služby pre verejnosť:

 1. Informačné centrum s poradňou
 2. Linka dôvery
 3. e-mailové poradenstvo
  Odpoveď na e-mail od nás očakávajte do 2 týždňov.

IV.

Členky nášho združenia spracovali literatúru a publikovali odborné články týkajúce sa problematiky siekt vychádzajúce doposiaľ pod hlavičkou Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Banskej Bystrici na Mládežníckej ulici č. 34.


Naše služby Vám poskytujeme pod vedením predsedkyne o. z. Mgr. Ivany Škodovej